LINKS

Wolfgang Disch

Bands

CORDCLUB - www.cordclub.de

CONSTANZE JUNG & band - www.constanze-jung.de

ANSELM KRISCH TRIO "+" - www.anselm-krisch.de

SCHELLACKORCHESTER - www.schellack-orchester.de

SAXSHOP - www.saxshop-music.de

Musiker

Nicolai Pfisterer (sax) - www.nicolai-pfisterer.de

Cordula Hamacher (sax) - www.cordulahamacher.de

Steffen Stütz (p) - www.steffenstuetz.de

Gernot Ziegler (p) - www.gernot-ziegler.de

Gernot Kögel (b) - www.gernotkoegel.de

sonst noch empfehlenswert

Adler soundoffice (Tonstudio Mannheim)

www.adler-soundoffice.de


Flamenco Studio Renate Wagner

www.flamenco-renate-wagner.de


Das - Lichtwerk

www.das-Lichtwerk.de


Ladenburger Jazzworkshop

www.jazzworkshop-ladenburg.de